Szanuję prywatność i ochronę danych osobowych, w związku z czym udostępniam niniejszą Politykę prywatności, aby każda osoba, z którą wchodzę w relację, wiedziała: − kto jest administratorem danych osobowych, − w jakim zakresie i w jakim celu dane osobowe są przeze mnie przetwarzane, − komu są udostępniane i jak są chronione. Zależy mi na tym, by każda osoba mogła świadomie oraz swobodnie decydować o tym, czy chce przekazać do mnie swoje dane lub czy i w jakim zakresie skorzysta z kontaktu ze mną. Dokładam wszelkich starań by chronić zbierane przez siebie dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119/1) – zwane „RODO”. Zachęcam do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.

1. Zakres polityki prywatności. Kogo dotyczy?

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez:

SOLAR-TECH Paweł Modrzejewski
Młyńska 7
66-133, Klenica
NIP: PL6121315970

danych osobowych obecnych, byłych oraz potencjalnych Klientów, osób reprezentujących Klientów biznesowych i wszystkich odwiedzających i korzystających z usług www.solar-tech.pro

2. Administrator. Punkt kontaktowy.

Przetwarzam Twoje dane osobowe jako ich administrator. Siedziba dla mojej działalności znajduje się w Klenicy, przy ul. Młyńskiej 7.

3. Jakie dane osobowe zbieramy?

Zgodnie z RODO, dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Kiedy wchodzisz w relację z podmiotem SOLAR-TECH Paweł Modrzejewski , w zależności od jej charakteru mogę zbierać i przetwarzać wszystkie lub część następujących kategorii danych osobowych:

− Twoje imię i nazwisko, firmę, z którą jesteś powiązany/a
− Twoje informacje kontaktowe, takie jak nazwę i adres Twojej firmy lub firmy, którą reprezentujesz, numery telefonów i adresy email, które nam podasz;
− komunikację z Tobą;
− Twoje zainteresowania naszymi produktami lub usługami.

Podanie Twoich danych osobowych nie jest warunkiem przewidzianym w ustawie. Odmowa ich podania może uniemożliwić korzystanie z moich usług. W sytuacji, gdy chcesz być poinformowany o mojej ofercie, nowościach i rabatach, podanie danych jest całkowicie dobrowolne. Przetwarzam Twoje dane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów. Nie wykraczam poza zakres danych, który jest określony w danym formularzu.

4. W jakim celu zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy jedynie na podstawach wskazanych w RODO. Mogą być one przetwarzane w następujących celach i w zależności od charakteru naszej relacji lub usług, z których będziesz korzystać, korzystasz lub już skorzystałeś:

5. Formularz kontaktowy

Jeżeli chcesz nawiązać ze mną współpracę, skorzystać z moich usług lub produktów lub zadać mi pytanie, możesz przekazać mi swoje dane osobowe poprzez dostępny na stronie formularz kontaktowy. Nie żądam wówczas zgody na przetwarzanie Twoich danych, gdyż przetwarzamy je w oparciu o nasze usprawiedliwione interesy, którymi są udzielenie odpowiedzi na zadanie pytanie, marketing naszych produktów i usług (przykładowo, jeżeli chcesz otrzymać od nas ofertę) albo działania zmierzające do zawarcia umowy.

6. W oparciu jakie podstawy prawne przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzam Twoje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne, aby spełniać obowiązki prawne, które są na nas nałożone przez RODO i przepisy krajowe:

 w oparciu o Twoją zgodę
Jeśli przetwarzam Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zastosowanie się do szczegółowych instrukcji co do przetwarzania lub instrumentów pozwalających na jej wycofanie (np. poprzez link w wiadomości, którą otrzymałeś) lub poprzez kontakt telefoniczny.

− na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub też interesów stron trzecich
Przetwarzając Twoje dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich, będziemy podejmować właściwe działania by zabezpieczyć Cię przed możliwymi szkodami. Nasze uzasadnione interesy mogą obejmować, na przykład, cele marketingowe (promocję naszych produktów i usług). By dowiedzieć się więcej na temat wskazanych interesów, zwróć uwagę na cele, dla których przetwarzam dane osobowe wymienione w pkt 4.

− na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia
Podstawa ta znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy zapisujesz się na szkolenie czy coaching

9. Jak zbieram Twoje dane?

Większość danych, które przetwarzam to informacje, które przekazałeś/aś mi z własnej woli. Jednakże w niektórych, sporadycznych przypadkach, zwłaszcza jeżeli korzystasz z moich określonych usług mogę przetwarzać dane osobowe, które jestem w stanie wywnioskować względem Ciebie na podstawie innych informacji, które mi przekazujesz oraz które pozyskuję w toku relacji z Tobą. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne lub będą niezwłocznie usuwane.

10. Gdzie są przetwarzane Twoje dane?

Przetwarzam Twoje dane osobowe lokalnie na terytorium Polski. W szczególności dotyczy to usług podwykonawców, z których korzystam lub będę w przyszłości korzystać (hosting). W rezultacie, część Twoich danych może być przekazana innym podmiotom. Jednakże, każdy mój partner, któremu powierzam przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania lub inny instrument prawny. Dochowam staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Twoich danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności. Jestem rygorystyczna w utrzymaniu standardów w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania. Tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych współpracowników SOLAR-TECH Paweł Modrzejewski będzie posiadać dostęp do Twoich danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu (administratorzy IT, księgowość, drukarnia). Z zasady nie przekazuję Twoich danych osobowych komukolwiek poza siebie. Mogę jednak przekazać Twoje dane osobowe zaufanym stronom trzecim, które realizują dla mnie funkcje biznesowe lub świadczą inne usługi (kierowcy, kurierzy, poczta, itp.). Takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych, na podstawie umów, które spełniają wymagania obowiązującego prawa w tym zakresie lub na podstawie właściwych ustaw. Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom publicznym, gdy wynika to z przepisów prawa (przykładowo, by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by spełnić polecenie sądu lub inny obowiązek prawny polskiego lub unijnego organu lub sądu).

11. Jak zabezpieczam Twoje dane?

SOLAR-TECH Paweł Modrzejewski zobowiązuję się właściwie chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi (np. ustawa o rachunkowości) oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

12. Jak długo przetwarzam Twoje dane?

Czas przetwarzania Twoich danych osobowych różni się w zależności od celu, w jakim dane są przez nas zbierane i wykorzystywane:

− gdy przetwarzam Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, przechowujemy do momentu jej cofnięcia;

− jeżeli robimy to w celu zawarcia z Tobą umowy, a później do jej wykonania

– do momentu jej wygaśnięcia lub wykonania, jednak zgodnie z RODO, dane te mogą być przetwarzane po wygaśnięciu umowy, jeśli będzie to uzasadnione, przykładowo w celu dochodzenia roszczeń lub celach rozliczeniowych. Dane udostępnione dla wykonania umowy nigdy nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż jest to konieczne;

− dane przetwarzane w dla realizacji naszego uzasadnionego interesu będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu.

13. Międzynarodowy transfer danych osobowych

Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Twoich danych.

14. Jakie masz prawa?

− Prawo dostępu do danych osobowych

Na Twoje żądanie udzielę Ci informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązana, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla Twojej osoby.

− Prawo do żądania kopii przetwarzanych danych osobowych

Na Twoje żądanie sporządzę kopię Twoich danych osobowych. Zostanie ona Ci udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego.

− Prawo do sprostowania oraz usunięcia danych osobowych

Jeśli okaże się, że Twoje dane osobowe są niepoprawne usunę nieprawidłowości z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócisz mi na to uwagę – na Twoje żądanie.

Jeśli nie życzysz sobie przetwarzania Twoich danych osobowych usunę je z moich baz danych. Pamiętaj jednak, że usunięcie niektórych danych może uniemożliwić mi świadczenie usług dla Ciebie – dotyczy to tych usług, w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione. Przykładowo, nie będziemy mogli świadczyć usług związanych z kontem użytkownika, jeżeli zażądasz usunięcia Twojego e-maila oraz loginu. Mimo Twojego żądania usunięcia będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.

− Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

W przypadkach przewidzianych przez RODO, na Twoje żądanie ograniczę przetwarzanie Twoich danych osobowych. Najprościej rzecz ujmując, ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Twoją zgodą.

− Prawo do żądania przekazania przetwarzanych danych osobowych

Na zasadach przewidzianych w RODO możesz zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Twoim celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Twoje dane osobowe bezpośrednio do niego.

− Prawo do sprzeciwu

W niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzam dane osobowe zgodnie z prawem, bez Twojej zgody, możesz żądać ode mnie zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażesz, że moje zgodne z prawem działania mimo wszystko naruszają Twoje interesy, prawa lub wolności. − Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Raz udzielona zgoda na przetwarzanie informacji nie jest udzielana na zawsze. Jeżeli z jakichkolwiek względów się rozmyślisz, możesz ją cofnąć. W takiej sytuacji, jeżeli nie będziemy mieli odrębnej podstawy do przetwarzania Twoich danych osobowych, zaprzestanę ich wykorzystywania do celu, w jakim została wyrażona zgoda. Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody może czasem spowodować brak dostarczenia Ci interesujących treści lub informacji. Zgodę możesz wycofać w każdym momencie poprzez zwrócenie się do nas na adres biuro@solar-tech.pro

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy przed jej wycofaniem.

− Prawo do skargi do organu nadzorczego

W związku z wejściem w życie RODO i dostosowaniem polskiego prawa do nowej rzeczywistości, organem nadzorującym w Polsce respektowanie Twoich praw w zakresie przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli uważasz, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Twoje prawa zostały naruszone możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

15. W jaki sposób dbamy o Politykę Prywatności?

Niniejsza polityka prywatności weszła w życie 29.02.2020 r.